Sean Leach, P.L.S.

Senior Land Surveyor

Registration

  • MA Professional Land Surveyor
  • RI Professional Land Surveyor

Contact Sean at seanl@northeastengineers.com